Kallelse till årsmöte för Osby Konståkningsklubb!

15 maj

Notice of annual meeting Osby Figure Skating Club!

Härmed kallas du som medlem till Osby konståkningsklubbs årsmöte.

I bifogade stadgar Kap 3 finns regelverken kring årsmöten.

You are hereby invited as a member to Osby Figure Skating Club´s annual meeting.

The attached statutes, Chapter 3, contain the regulations regarding annual meeting.

Dag: Onsdagen 15:e juni 2022. Tid: 19:00 Plats: Osby IK:s klubblokal i ishallen Osby eller på Teams om restriktionerna håller i sig.

Day: Wednesday, 15 June, 2022. Time: 19.00 Place: Osby IK´s club premises in the ice rink Osby or at Teams if the restrictions persist.

1 § Årsmötets öppnande.

Opening of the annual meeting.

2 § Val av mötesordförande.

Choice of meeting chairman.

3 § Val av mötessekreterare.

Choice of meeting secretary.

4 § Fastställande av röstlängd för mötet.

Determined by the voting list for the meeting.

5 § Val av 2st. justeringsmän och rösträknare.

Choice of 2 persons adjusters and vote counters.

6 § Årsmötet behörigt utlyst.

The annual meeting duly announced.

7 § Fastställande dagordning.

Determanation agenda.

8 § Verksamhetsberättelser 2021/2022.

Annual reports 2021/2022

9 § Revisorernas berättelse 2021/2022.

Auditors report 2021/2022

10 § Ansvarsfrihet för styrelsen det gångna året.

Discharge from liability for the board in the past year.

11 § Fastställande av medlemsavgifter 2022-2023.

Fixing membership fees for season 2022-2023

12 § Val av styrelse för 2022/2023.

  • Ordförande 1år.

Choice of 1 chairman for 1 year

  • 1st. sittande ledamöter 2år (Nyval/omval) 

1 sittings members 2 years  (New election)

  • 1st. sittande ledamöter 2år (Nyval/omval)

1 sittings members 2 years  (New election)

  • 1st. kassör/ledamöter för 1år kvar.

Choice of 1 cashier for 1 years left. 

  • 1st. ledamöter för 1år kvar. 

Choice of 1 member for 1 years left.

  • 3st. suppleanter 1år.

Choice of 3 deputies for 1 year. 

  • Revisor och revisorsuppleant.

Choice of auditor and deputy auditor.

  • 2st. valberedning 1år.

Choice of 2 persons to the nomination committee 2022-2023.

  • Ombud och suppleant till Skånes konståkningsförbunds årsmöte.

Choice representative and deputy to the Skåne figure skating association´s annual meeting.

13 § Inkomna motioner.

Motions received.

14 § Budget säsongen 2022-2023

Budget for the season 2022-2023.

15 § Mötet avslutas.

The meeting ends.

Mvh. OKK:s ordförande / Ola Holmgren. 

BR. OKK:s chaiman / Ola Holmgren