Ny i Osby Konståkningsklubb / New in Osby Figure Skating Club

Osby Konståkningsklubb (OKK)
Hälsar dig som åkare och anhörig Varmt Välkommen!!

OKK bildades 1970 och har i snart 50 år gett barn och ungdomar möjlighet att träna konståkning både individuellt och i team. OKK har idag runt 100 aktiva åkare i åldrarna 5–25 år.


Det ska vara kul att åka skridskor!
Skridskoskolan som också är en del av OKK aktiverar och lär varje år flera glada barn att åka skridsko.
Tränarna som tar hand om barnen utbildar sig till konståkningstränare och är aktiva eller f.d. aktiva åkare i klubben.

OKK’s ambition och målsättning är att föreningens medlemmar oavsett vem du är, åkare eller anhörig ska känna glädje, glöd och gemenskap och ges chans till sportslig och personlig utveckling.

OKK strävar hela tiden för att ha en välmående förening på alla plan. Vi vill att alla åkare och anhöriga ska komma till ishallen och ha kul tillsammans. Alla i föreningen är lika värda och vi accepterar inte utanförskap. Som vuxen, förälder, anhörig har vi ansvar för att tillsammans göra tiden i ishallen till en positiv upplevelse för våra barn och ungdomar.

Några goda råd och förväntningar vi har på dig som förälder och anhörig.
– Stötta ditt barn genom att fokusera på det positiva.
– Stötta ditt och andras barn i med‐ och motgångar.
– Heja på ditt barn, men undvik att coacha. Att coacha är tränarens uppgift.
– Var delaktig! Ställ upp och hjälp till vid klubbens kringarrangemang (tävling, show mm). Det skapar samhörighet och ditt barn känner sig delaktig.
– Tänk på att även du som anhörig representerar OKK, så var ett föredöme i alla situationer och hjälp till att sprida en positiv bild av vår förening.

Läs mer i ”Uppförande koden” från svenska konståkningsförbundet.

Konståkningen i Osby är till för alla och vi lägger stor vikt vid att låta åkarna träna och tävla efter sin egen förmåga och vilja. Barnen och ungdomarna delas in i träningsgrupper, vissa grupper tränar mer än andra.

Vår strävan att ha en välmående förening innebär att vi behöver många aktiva åkare, många
medlemmar och många engagerade anhöriga som ställer upp i samband med uppdrag och aktiviteter som påverkar klubben positivt både ur marknadsföringssynpunkt och ekonomiskt.

OKK är en ideell förening och de aktiviteter som utförs under året genomförs alltid med hjälp av anhöriga. För att driva klubben framåt och för att på långsikt kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt så kommer du som förälder att ingå i en av våra kommittéer.

Exempel på föreningsuppdrag, kommittéer är: Sponsor‐, Lotteri‐, Show‐, Cafeteriakommitté, Styrelsearbete, Ekonomi.
Vi vill ta vara på all kompetens som finns och du får gärna ha önskemål om var just du med ditt intresse och dina starka sidor passar in och kommer att tillföra mest. Du kommer inom kort att bli kontaktad av styrelsen.

Exempel på inkomstbringande aktiviteter är: Tävlingar på hemmaplan, Bingolotto, deltagande vid årliga Showen och Osby Outlet. Under säsongen genomför vi två större försäljningsaktiviteter som t.ex Newbody (kläder) och Kakor, dessa aktiviteter fördelas på två tillfällen, en på hösten och en på våren.

Under året gör vi vårt bästa för att nå ut med all information som berör er. OKK’s hemsida är vår främsta kanal för informationsflödet. Du som åkare och anhörig har ett eget ansvar att söka information och vi ber dig att ta för vana att gå in på OKK’s hemsida minst två gånger i veckan (söndag och onsdag) för att uppdatera dig på vad som är på gång.

Varje månad har vi som mål att ett ”Månadsbrev” från styrelsen skickas ut till den mailadress du uppgett i dina kontaktuppgifter. I ”Månadsbrevet” kan du läsa vad som hänt och vad som är på gång den närmaste tiden.

Praktisk information som t.ex. medlemsavgifter, träningsgrupper, träningstider mm kan du läsa mer om på hemsidan.

Tveka aldrig att fråga! Ta kontakt med tränarna eller någon av oss i styrelsen. Kontaktinformation hittar du på vår hemsida under Föreningen/Klubborganisation

Än en gång varmt välkommen!
Vänliga hälsningar Styrelsen, Osby Konståkningsklubb

Osby Ice-skating Club (OKK)
Welcomes you as skater and relative a Warm Welcome!!

OKK was started 1970 and has during nearly 50 years given children and adolescents the possibility to train ice‐skating both individually or as a team. Today OKK has about 100 active members between the ages 5‐25. Our merited and well educated trainer, Sergii Selega, who share the responsibility with our talented assistant coaches for the development of the clubs skaters.

It should be fun to skate!
The skating school that is also part of OKK, activates and teaches a number of happy children to skate. The trainers who take care of the children train to become skating coaches and are active or have been active skaters in the club.

OKK’s ambition and goal is that the club’s members, irrelevant of who you are, skater or relative, should feel joy and a sense of community and should be given the chance to develop both within the sport and personally.

OKK always aims to have a prosperous association on all levels. We want all skaters and relatives to come to the ice rink and have fun together. All members are worth the same and we do not accept alienation. As an adult, parent or relative we have the responsibility to together make the time in the ice rink a positive experience for our children and adolescents.

Some good advice and expectations for you as a parent and relative:
– Support your child by focusing on the positives.
– Support your and other people’s children through success and setbacks.
– Cheer your child on but avoid coaching them. It is the trainers’ job to coach.
– Be active! Be there and help with the club’s activities (competitions, show etc). It creates a sense of belonging and your child will feel more part of the club.
– Remember that you as a relative also represent OKK so set an example in all situations and help to spread a positive image of our club.

You can read more in ‘Uppförande koden’ from the Swedish Ice Skating Association. You will find ‘Uppförande koden’ on our webpage www.osbykk.nu /länkar/Svenska konståkningsförbundet or directly through this link http://www.svenskkonstakning.se/

Skating in Osby is for everybody and it is very important to allow all skaters to train and compete according to their own wishes and abilities. The children and adolescents are divided into training groups. Some training groups train more than others.

Our goal is to have a prosperous club which means that we need many active skaters, many members and many dedicated relatives who help with tasks and activities that affect the club positively both from a marketing perspective and financially.

OKK is a non‐profit association and the activities carried out throughout the year are always done with the help of relatives. To move the club forwards and to be able to continue with the activities long term in a good way you as a parent will need to be part of a committee.

Examples of committees are: sponsor, lottery, show, cafeteria, board and finance. We want to make the most of everyone’s competences and you are more than welcome to request a committee that would suit your interests and your capabilities and where you will be able to contribute the most. You will soon be contacted by someone from the board to discuss this.

Examples of activities are: competitions in Osby, Bingolotto, the annual show and Osby Outlet. During the season we have two bigger selling activities like for example Newbody (clothes) and cookies. One of these is in the autumn and one in the spring.

During the year we do our best to send out information to everybody who needs it. Our main information channel is OKKs webpage. You as a relative or skater are responsible to find the information and we ask you to look at OKK’s webpage at least twice per week (Sunday and Wednesday) to update yourself with what is going on.
Once a month we send out a monthly newsletter from the board to the email address you have
given us when you filled in your contact details. In the newsletter you will be able to read about what has happened and what is going to happen in the near future.

You can read more about some practicalities like for example membership fees, training groups, training times etc on our webpage.

Don’t hesitate to ask!!! Contact one of the trainers or any of the board members. You will find the contact details on OKKs webpage www.osbykk.nu

And one more time Warm Welcome!!
Kind regards, The board, Osby Ice‐skating club