Uppförandekod / Code of conduct

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod

 1. Vi ger alla medlemmar inom svensk konståkning möjlighet att uppleva glädje, glöd och gemenskap.
 2. Vi ansvarar för åkarnas och övriga aktivas hälsa och välmående i samband med konståkningsverksamhet.
 3. Vi underlättar åkarens och övriga aktivas utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
 4. Vi är goda förebilder genom vårt uppförande både på och utanför isen.
 5. Vi bidrar till åkarens och de övriga aktivas utveckling genom att göra dem delaktiga i beslut som rör deras konståkningsutövande samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
 6. Vi förespråkar och utövar rent spel och en dopningsfri idrott.
 7. Vi håller oss uppdaterade kring och är förtrogna med gällande stadgar, regler och allmänna bestämmelser för föreningen, distriktet och förbundet.
 8. Vi accepterar ingen form av kränkningar eller trakasserier.
 9. Vi respekterar varandras olika roller och uppdrag samt accepterar spelets regler, regeltolkningar och beslut vid tävling och test.
 10. Konståkning är en idrott för alla och vi respekterar allas lika värde.

Swedish Figure Skating Federation’s Code of Conduct

 1. We give all members of Swedish figure skating the opportunity to experience joy, enthusiasm and community.
 2. We are responsible for the health and well-being of skiers and other active people in connection with figure skating activities.
 3. We facilitate the development of the rider and other assets based on the individual’s level of development, conditions and level of ambition.
 4. We are good role models through our behavior both on and off the ice.
 5. We contribute to the development of the rider and the other active people by making them involved in decisions concerning their figure skating practice and create an environment where the individual reflects and takes responsibility.
 6. We advocate and practice clean play and a doping-free sport.
 7. We stay up to date and are familiar with current statutes, rules and general regulations for the association, district and union.
 8. We do not accept any form of abuse or harassment.
 9. We respect each other’s different roles and assignments and accept the game’s rules, rule interpretations and decisions in competition and testing.
 10. Figure skating is a sport for everyone and we respect everyone’s equal value.